Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., informuję:

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy, który takie dane podał w treści wniosku, jest Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Płk. K. Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka, zwany dalej Administratorem. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, tj. udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony, z którym można skontaktować się poprzez email bip.kppostrowmaz@ra.policja.gov.pl. Wnioskodawcy przysługuje  prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane udostępnione przez wnioskodawcę nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu przekazania do archiwum Komendy Powiatowej Policji  w Ostrowi Mazowieckiej.

 

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym albo przez elektroniczną skrzynkę pocztową urzędu na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ( ePUAP).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
 

Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

  • 01.01.2018 10:00
    ( 11.91 KB)

Metryczka

Data publikacji 01.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Jastrzębska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Jastrzębska Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej
do góry